กาฬสินธุ์ เร่งผลักดันผู้นำสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

20 ธันวาคม 2560 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมายคือ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรสมเด็จ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเขาวง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานระดับอำเภอ รวม 58 คน โดย นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “บทบาทผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอำเภอมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป