21 ธันวาคม 2560 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ระดับกลุ่ม” จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น โดยมีประธานกลุ่มสมาชิก เหรัญญิก เลขาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ ของ สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด, สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรดงพยุง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด, สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปลาเค้าน้อย-หาดทอง จำกัด จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรงชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำกลุ่มกับการบริหารการจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” และชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของสหกรณ์ในปัจจุบัน ให้พร้อมกับการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และเตรียมตัวเป็น “Kalasin Happiness ลดความยากจน” ในปี 2019 เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแก่สมาชิกต่อไป

 

{gallery]news61/2560-12-21{/gallery}