ประชุมคณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2561

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและการตลาด และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม กว่า 40 คน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ตลอดจนหารือ แนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด จังหวัดกาฬสินธุ์