26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและกล่าวคำสดุดี

โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ และพล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานพิธีถวายสักการะฯ   ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานตรวจบัญชีกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมากกว่า 500 คน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  พิธีถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ์ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ สำหรับปีนี้ครบรอบ 102 ปี แห่งการสหกรณ์ และเป็นปีแห่งการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป