14 มีนาคม 2561 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสานิต คำแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์