วันที่  4  พฤษภาคม  2561  นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561  โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวาง จำกัด  วงเงิน 500,000  บาท  สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด วงเงิน 2,200,000 บาทสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด วงเงิน 500,000 บาท และสหกรณ์การเกษตรสมเด็จ จำกัด วงเงิน 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,200,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ ทั้งนี้ประธานอนุกรรมการในที่ประชุมได้ถือโอกาสกล่าวเน้นซึ่งให้สหกรณ์ระมัดระวังในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์ด้วย