24
พฤษภาคม 2561 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารการจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารับรอง/ไม่รับรองความถูกต้องของเอกสารแสดงการรวบรวมการรับซื้อมันสำปะหลังของเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มสภาพคล่องทางการค้า ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/2558 ของผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ บริษัทบางนาแป้งมัน จำกัด และบริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด ก่อนส่งผลการพิจารณาให้กรมการค้าภายในต่อไป