ประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดกาฬสินธุ์ (จกบ.) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จัดโดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตาม เร่งรัด การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบเข้ารับฟังและชี้แจงเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นต่อไป