วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบแนวทางและความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชำระบัญชีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาในงานชำระบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้การชำระบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางในการปฏิบัติงานชำระบัญชี และได้รับเกียรติจากนางจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดทำบัญชี งบการเงินและกฎหมายในการปฏิบัติงานชำระบัญชี ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์