สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภลักษณ์  แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ให้กับผู้นำประธานกลุ่มสมาชิก จำนวน 97 คน เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามหนี้ค้าง และหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระ  โดยมีนางจิรานุช เชื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  นายสุรวัจน์  ปานะสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและวางแผนร่วมกับสหกรณ์