การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิก”
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายพนมพร กางสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ,นางวัชรี ไปพบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ, สิบเอกผดุงเดช บุญสวัสดิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง” วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิก และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อใช้แก้ปัญหาและการบริหารจัดการสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จำนวน 10 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คณะผู้จัดมุ่งหวังว่า สหกรณ์ได้นำความรู้ที่เกิดจากแลกเปลี่ยน ไปใช้ในการบริหารงานให้สหกรณ์สู่เข้มแข็งต่อไป