วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์