วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 นำโดยนายสานิต คำแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นายสุรวัจน์ ปานะสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวอนันทิกา คำชมภู นักวิชาการสหกรณ์ นายระวิ กรแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายสุรวัจน์ ปานะสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ และช่วงที่2 ในช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ ได้รับเกียรติจากนางจิรานุช เชื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวิทยากรในการบรรยาย และ ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนางสาวจันทรา นรศาสตร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน และช่วงที่2 ได้รับเกียรติจาก นายอภิรักษ์ พานนูน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มาบรรยายในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ทั้ง4 สหกรณ์ คือ สกก. กมลาไสย จำกัด สกก. ร่องคำ จำกัด สกก. ฆ้องชัย จำกัด และสก. ยางตลาด จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด จำนวน 42 ราย