ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศอ.จอส.จังหวัด)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 3 นำโดยนายสานิต คำแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นายรณฉัตร เครือวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางยุพาภรณ์ นาทุม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายคเชรวิทย์ ชะตะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางวรดา หลักคำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายระวิ กรแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายรณฉัตร เครือวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ และช่วงที่2 ในช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ ได้รับเกียรติจากนางจิรานุช เชื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวิทยากรในการบรรยาย และ ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนางสาวนัยนา โคตรสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน และช่วงที่2 ได้รับเกียรติจาก นายอภิรักษ์ พานนูน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มาบรรยายในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ในพื่นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จำนวน3 สหกรณ์ คือ สกก. กุฉินารายณ์ จำกัด สกก. เขาวงจำกัด และสกก. สมเด็จ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จำนวน 33 ราย