พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ครั้งที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด มอบหมายให้นายอภิรักษ์ พานนูน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ครั้งที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมพิจารณาสหกรณ์การเกษตร จำนวน 4 แห่ง 4 สัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้เพื่อลงทุนขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์และซื้อมุ้งกลางแปลงพุทรา จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพทำนา จำนวนเงินที่ขอกู้ จำนวน 4.82 ล้านบาท ผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการได้อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง จำนวน 4 สัญญา กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 4.82 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะเป็นหลักประกัน ในการให้สหกรณ์กู้ทั้ง 4 แห่งในครั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ มีมุ้งกลางเพื่อกันศัตรูพืชกับต้นพุทรา รวมซื้อรวมขาย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น