โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 4

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 4 นำโดยนายสานิต คำแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นายเรืองเดช ดวงชาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายระวิ กรแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายเรืองเดช ดวงชาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ และช่วงที่2 ในช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ ได้รับเกียรติจากนางจิรานุช เชื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวิทยากรในการบรรยาย และ ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนางสาวจันทรา นรศาสตร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน และช่วงที่2 ได้รับเกียรติจาก นายธนาดุล บุตรวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และนางสาววรรณวิไล ไชยมัฌชิม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มาบรรยายในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ในพื่นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จำนวน 5 สหกรณ์ คือ สกก. หนองกุงศรี จำกัด สกก.ห้วยเม็ก จำกัด สกก. คำม่วง จำกัด สกก. ท่าคันโท จำกัด และสกก. ชุมชนหนองกุงใหญ่ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรกรหนองกุงศรี จำกัด จำนวน 48 ราย