วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยมีนายรณฉัตร เครือวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการส่งเสริมสหกรณ์ กรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ตลอดจนรับทราบปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยผึ้ง จำกัด เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป