จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนได้ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน ฝึกสมาธิ เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ เพิ่มพลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในหน้าที่และสังคม ณ วัดใต้โพธิ์ค้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์