วันที่  17 มีนาคม 2563 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   มอบหมายให้นายพนมพร  กางสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงเครือ จำกัด ณ บ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยได้แนะนำส่งเสริมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การเลือกตั้งประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มสมาชิก เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ การทำงานร่วมกัน การรับฟังซึ่งกันและกัน การยอมรับมติกลุ่ม ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมซื้อรวมขายยางพารา รวมถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ/ข่าว