วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จำกัด นำโดย ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย น.ส.สุจิตรา ฆารเลิศ นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ และนางเพียงพิศ โสภิพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จำกัด ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จำกัด ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่ประชุมมีประเด็นพิจารณา แผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2563 และพิจารณาแผนการรวบรวมผลผลิตประจำปีบัญชี 2563 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ/ข่าว