วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางจิรานุช เชื้อไพบูลย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 และการจัดทำยุทธศาสตร์โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 - 2567 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์