วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ผ่านระบบ web conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม จากห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

 ข่าวบน facebook