ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลำดับที่  นาม ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
นายมาโนชญ์  พิชิตกุล ๑ ก.พ. ๒๔๙๒ ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๘
นายพูน  โอภาสชาติ ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๘ ๑ พ.ค. ๒๕๐๑
นายสิงห์โต ตุ้มสกุล ๑ พ.ค. ๒๕๐๑ ๑ พ.ค. ๒๕๐๖
นายสมวิทย์ ศรีวัฒนพงศ์  ๑ พ.ค. ๒๕๐๖ ๑ ก.ค. ๒๕๑๕
นายทวีศักดิ์ อินทโฉม ๑ ก.ค. ๒๕๑๕ ๑ ก.ค. ๒๕๑๖
นายสนั่น จิรสัทธรรม ๑ ก.ค. ๒๕๑๖ ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๙
นายล้อม มณฑา ๑ ต.ค. ๒๕๑๙ ๓๑ ม.ค. ๒๕๒๑
นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์ปรีชา ๑ ก.พ. ๒๕๒๑ ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๕
นายประณต ทุมวรรณ ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๙
๑๐ นายเสริมพันธ์ บุรณะโสภณ ๑ พ.ย. ๒๕๒๙ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๓๑
๑๑ นายพูนศักดิ์ อุดมเสียง ๑ ม.ค. ๒๕๓๒ ๑ ต.ค. ๒๕๓๓
๑๒ นายยงยุทธ เหล่าพูนสุข ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕
๑๓ นายสรพล เถระพัฒน์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕  ๒ ก.ค. ๒๕๓๗
๑๔ นายณรงค์ ธารมรรค ๒ ก.ค. ๒๕๓๗ ๖ พ.ย. ๒๕๓๘
๑๕ นายแสงชัย ปวบุญสิริวงศ์ ๖ พ.ย. ๒๕๓๘  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๙ 
๑๖ นายสุทัศน์ วงศ์สัมพันธ์ชัย ๑๐ ต.ค. ๒๕๓๙  ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๑ 
๑๗ นายพินัย พัวพัฒนกุล ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๑  ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๕
๑๘ นายเรืองยุทธ ฑีฆะสวัสดิ์ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๕  ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ 
๑๙ นายชำนาญ กระจ่างแจ่ม ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑
๒๐ นายสุรพงษ์ สุทธิสา ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑  ๗ ก.ค. ๒๕๕๓
๒๑ นายทวีวัฒน์  แสงสว่าง ๗ ก.ค. ๒๕๕๓  ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔
๒๒ ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗
๒๓ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย  ๖ ส.ค. ๒๕๕๗  ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๒๔ นายรณชัย ภูครองทอง ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙  ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๒๕ น.ส.ศุภลักษณ์    แร่เพ็ชร์ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๒๖