ITA64 WEB

 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/about-me/structure

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/cps/3-1    

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd/cpdperson/cpdmanagertop  

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://lakliam.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd/aboutinfo/cpdstrategic

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/contactus

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://lakliam.go.th/public/texteditor/data/index/menu/617

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://lakliam.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://lakliam.go.th/public/

 

http://lakliam.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

O9 Social Network
 

http://lakliam.go.th/public/

 

https://www.facebook.com/217185895466110/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง Block Facebook ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่าง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน/ด้านขวาของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

รอลิงก์

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

รอลิงก์

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

รอลิงก์

 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4096

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4097 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

รอลิงก์

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

รอลิงก์

O17 E-Service
 

http://lakliam.go.th/public/

  http://lakliam.go.th/public/texteditor/data/index/menu/654
 

http://lakliam.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดงแถบเมนู E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ที่หน้าแรก ตำแหน่ง ด้านล่างภาพนายกและปลัด

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

รอลิงก์

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

รอลิงก์

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

รอลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

รอลิงก์

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://lakliam.go.th/public/list/data/index/menu/278

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://lakliam.go.th/public/list/data/index/menu/611    **รอข้อมูล

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

รอลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

รอลิงก์

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

รอลิงก์

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

รอลิงก์

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

รอลิงก์

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

รอลิงก์

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://lakliam.go.th/public/

 

http://lakliam.go.th/public/complaint/data/index/menu/460/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง banner ร้องเรียนทุจริต ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner หนังสือราชการ/ด้านบนของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://lakliam.go.th/public/

 

http://lakliam.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner หนังสือราชการ/ด้านบนของ block facebook 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รอลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รอลิงก์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

รอลิงก์

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

รอลิงก์

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

รอลิงก์

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

รอลิงก์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/M_tcpd.pdf

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/O43report.pdf