ita

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
     ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
       (1) โครงสร้างองค์กร
       (2) ข้อมูลผู้บริหาร
       (3) อำนาจหน้าที่
       (4) แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
       (5) ข้อมูลการติดต่อ
       (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       (7) ข่าวประชาสัมพันธ์
       (8) ถาม/ตอบ
       (9) Social Network

     ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน