: :  ฝ่ายบริหารทั่วไป  : :  

 61chalieng นายเฉลียง อันทรบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ : 081-9652363
อีเมล์ : chalieng_u@cpd.go.th 

 63 munlika นางสาวมัลลิกา แหยมกระโทก
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 13
อีเมล์ : mullika_ya@cpd.go.th (ว่าง)

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

 

 61supakon นางสาวศุภากร รุ่งศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 11
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 61nittaya นางนิตยา สายสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 11
อีเมล์ : nittaya_tnn@cpd.go.th 

 61yupaporn นางสาวยุพาพร ขันผนึก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 14
อีเมล์ : yupaporn_cnk@cpd.go.th 

 61nongnuch นางสาวนงนุช สำราญมน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 14
อีเมล์ : nongnuch_sa@cpd.go.th