: :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  : : 

 

64 surawat นายสุรวัจน์ ปานะสุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 062-4284199, 087-7174867
อีเมล์ : surawat@cpd.go.th  

62 tassayaton นางธัศยธรณ์ พรมประเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 089-8616403
อีเมล์ : duanchay@cpd.go.th  

64 montree นายมนตรี พละเดช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ม.3 
โทรศัพท์ : 097-3015632
อีเมล์ : montree_pl@cpd.go.th  

64 pannee นางพรรณี มูลวัตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.เกษตรกรรม (เกษตรกรรมทั่วไป) 
โทรศัพท์ : 098-5859879
อีเมล์ : pannee_mlr@cpd.go.th  

 64 bow นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.บริหารธุรกิจ (การจัดการงานบุคคล) 
โทรศัพท์ : 094-6956249
อีเมล์ : sureeporn_hlg@cpd.go.th