: :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  : : 

 

64 surawat นายสุรวัจน์ ปานะสุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
โทรศัพท์ : 062-4284199, 086-2321298
อีเมล์ : surawat@cpd.go.th  
62 tassayaton นางธัศยธรณ์ พรมประเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์ : 089-8616403
อีเมล์ : duanchay@cpd.go.th  
64 montree นายมนตรี พละเดช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ม.3 
โทรศัพท์ : 097-3015632
อีเมล์ : montree_pl@cpd.go.th  
64 piengpit นางเพียงพิศ โสภิพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ 084-7986409
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
64 pannee นางพรรณี มูลวัตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 098-5859879
อีเมล์ : pannee_mlr@cpd.go.th  
 64 bow นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 094-6956249
อีเมล์ : sureeporn_hlg@cpd.go.th  

 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดูแลรับผิดชอบ 

ที่ สถาบันที่รับผิดชอบ อำเภอ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนากมลาไสย กมลาไสย
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสะอาด ฆ้องชัย
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงลิง กมลาไสย
5 กลุ่มเกษตรกรทำนานาดี ยางตลาด
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสูง ยางตลาด
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาลำชี ฆ้องชัย
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตอกแป้น ยางตลาด
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน กมลาไสย
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาหลักเมือง กมลาไสย
12 กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่ากลาง ฆ้องชัย
13 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาพระนอน ยางตลาด
14 กลุ่มเกษตรกรทำไร่สามัคคี ร่องคำ
15 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ คสก.บัวบาน ยางตลาด
16 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ร่องคำ ร่องคำ
17 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามัคคี ร่องคำ
18 กลุ่มทำนาหนองอิเฒ่า ยางตลาด
1 สหกณ์การเกษตรฆ้องชัย  จำกัด ฆ้องชัย
2 สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด กมลาไสย
3 สหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย  จำกัด ร่องคำ
4 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์ จำกัด ฆ้องชัย
5 สหกรณ์การเกษตรปลอดภัยวิถีอีสานยางตลาด จำกัด ยางตลาด
6 สหกรณ์การเกษตรปันบุญ  จำกัด ฆ้องชัย
7 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. กาฬสินธุ์  จำกัด ยางตลาด
8 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด ยางตลาด
9 สหกรณ์การเกษตรยางน้อย จำกัด ยางตลาด
10 สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด ร่องคำ
11 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน  จำกัด ยางตลาด
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกสะอาด จำกัด ฆ้องชัย
13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองตอกแป้น  จำกัด ยางตลาด
14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกล่าม  จำกัด กมลาไสย
15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสี-สีถาน จำกัด กมลาไสย
16 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนภักดี จำกัด ยางตลาด
17 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวาง  จำกัด กมลาไสย
18 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บัวบาน  จำกัด ยางตลาด
19 สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโนนสูง  จำกัด กมลาไสย