: : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 : :

 

64ronnachat นายรณฉัตร เครือวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
โทรศัพท์ : 062-2819664
อีเมล์ : ronnachat_k@cpd.go.th 
64 yupaphon นางยุพาภรณ์ นาทุม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : yupaporn_na@cpd.go.th  
 64 kachenwit นายคเชรวิทย์ ชะตะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : kachenwit_ch@cpd.go.th   
 63 jitraphon นางสาวจิตราภณ สกุลซ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 090-2380638
อีเมล์ : Jitraphon_sa@cpd.go.th 
64 nakon นายสินประกรณ์ สมสาย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-2373669
อีเมล์ : sinprakorn@cpd.go.th
64 somwang นางสาวสมหวัง เพ็งลุน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : somwang_pnl@cpd.go.th
64 shutimun นางสาวชุติมันต์ มะลาชาลี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : cpd_kalasin@cpd.go.th

 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดูแลรับผิดชอบ  

ที่ สถาบันที่รับผิดชอบ อำเภอ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนากุดหว้า กุฉินารายณ์
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำบง ห้วยผึ้ง
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาแซงบาดาล สมเด็จ
4 กลุ่มเกษตรกรทำนานาโก กุฉินารายณ์
5 กลุ่มเกษตรกรทำนานาคู นาคู
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนนาจาน นาคู
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวขาว กุฉินารายณ์
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาสงเปลือย เขาวง
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองผือ เขาวง
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง สมเด็จ
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองห้าง กุฉินารายณ์
12 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
13 กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
14 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
15 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อแก้ว นาคู
16 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาเสวย สมเด็จ
17 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูแล่นช้าง นาคู
18 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองผือ เขาวง
19 กลุ่มเกษตรกรทำสระพังทอง เขาวง
20 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาโก กุฉินารายณ์
21 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราจุมจัง-สมสะอาด กุฉินารายณ์
22 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโพธิ์แสง เขาวง
23 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพทำไร่ คสก.ตำบลหมูม่น สมเด็จ
24 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองห้าง กุฉินารายณ์
1 สหกรณ์ สกย.จุมจังเพื่อการเกษตร จำกัด กุฉินารายณ์
2 สหกรณ์ สกย.บ้านนาขาม - สามขา จำกัด กุฉินารายณ์
3 สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์  จำกัด กุฉินารายณ์
4 สหกรณ์การเกษตรกุดหว้า  จำกัด กุฉินารายณ์
5 สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด เขาวง
6 สหกรณ์การเกษตรนาคู  จำกัด นาคู
7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยผึ้ง  จำกัด ห้วยผึ้ง
8 สหกรณ์การเกษตรบ่อแก้ว  จำกัด นาคู
9 สหกรณ์การเกษตรสมเด็จ  จำกัด สมเด็จ
10 สหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง  จำกัด เขาวง
11 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชมรม ผดด.กุฉินารายณ์ จำกัด กุฉินารายณ์
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด กุฉินารายณ์
13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว  จำกัด ห้วยผึ้ง
14 สหกรณ์ปศุสัตว์นาคู จำกัด นาคู
15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด ห้วยผึ้ง
16 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกาฬสินธุ์ จำกัด สมเด็จ
17 สหกรณ์เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำกัด นาคู
18 สหกรณ์โรงสีชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง  จำกัด เขาวง
19 สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาฬสินธุ์  จำกัด สมเด็จ