: : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 : :

 

61ronnachat นายรณฉัตร เครือวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 062-2819664
อีเมล์ : ronnachat_k@cpd.go.th 
64 yupaphon นางยุพาภรณ์ นาทุม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : yupaporn_na@cpd.go.th  
 64 kachenwit นายคเชรวิทย์ ชะตะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : kachenwit_ch@cpd.go.th   
 64 sung นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
โทรศัพท์ : 083-9562656
อีเมล์ : ruangrit_th@cpd.go.th
64 nakon นายสินประกรณ์ สมสาย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : - 
โทรศัพท์ : 087-2373669
อีเมล์ : sinprakorn@cpd.go.th
64 somwang นางสาวสมหวัง เพ็งลุน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : somwang_pnl@cpd.go.th
64 shutimun นางสาวชุติมันต์ มะลาชาลี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.บริหารธุรกิจ 
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : cpd_kalasin@cpd.go.th