: : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 : :

 

 61supang ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 062-2489942, 064-7874146
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61jirayut นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ 043-881709
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 61thanadul นายธนาดุล บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 091-8671168
อีเมล์ : thanadul_bu@cpd.go.th 

61piengpit นางเพียงพิศ โสภิพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ 043-881709
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

61patchariwan นางสาวพัชรีวรรณ กูลวงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส. (บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ 043-881709
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.