: : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 : :

 

 61supang ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
โทรศัพท์ : 062-2489942, 064-7874146
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61jirayut นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 043-881709
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61sujitra นางสาวสุจิตรา  ฆารเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : sujitra_pu@cpd.go.th
 64patchariwan นางสาวพัชรีวรรณ กูลวงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ 043-881709
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดูแลรับผิดชอบ 

ที่ สถาบันที่รับผิดชอบ อำเภอ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาดินจี่ คำม่วง
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งคลอง คำม่วง
4 กลุ่มเกษตรกรทำนานาทัน คำม่วง
5 กลุ่มเกษตรกรทำนานาบอน คำม่วง
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาสำราญใต้ สามชัย
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกุงศรี หนองกุงศรี
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองช้าง สามชัย
9 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรายทอง ห้วยเม็ก
10 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บึงนาเรียง ห้วยเม็ก
11 กลุ่มเกษตรกรทำไร่สำราญ สามชัย
12 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองสรวง หนองกุงศรี
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี หนองกุงศรี
14 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คำสร้างเที่ยง สามชัย
15 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
16 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เสาเล้า หนองกุงศรี
17 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัว หนองกุงศรี
1 สหกรณ์ สกย.ท่าคันโท  จำกัด หนองกุงศรี
2 สหกรณ์การเกษตรก้าวแสน  จำกัด หนองกุงศรี
3 สหกรณ์การเกษตรคำม่วง  จำกัด คำม่วง
4 สหกรณ์การเกษตรชุมชนหนองกุงใหญ่  จำกัด สามชัย
5 สหกรณ์การเกษตรตำบลคำใหญ่ กพอ. จำกัด ห้วยเม็ก
6 สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด ท่าคันโท
7 สหกรณ์การเกษตรบ้านคำศรี  จำกัด หนองกุงศรี
8 สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคบ้านไทรทอง  จำกัด หนองกุงศรี
9 สหกรณ์การเกษตรสามชัย  จำกัด สามชัย
10 สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี  จำกัด หนองกุงศรี
11 สหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก  จำกัด ห้วยเม็ก
12 สหกรณ์การผลิตบ้านหนองชุมแสง  จำกัด หนองกุงศรี
13 สหกรณ์ต้นกล้าพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด คำม่วง
14 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาสาร  จำกัด หนองกุงศรี
15 สหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก หนองกุงศรี  จำกัด หนองกุงศรี
16 สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์  จำกัด คำม่วง
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีธารา  จำกัด สามชัย