: :  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ : :  

  - ว่าง -
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ :

 64 patcharin นางพัชรินทร์  พรมสา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : patcharin@cpd.go.th 

 64 kanyapa นางสาวกัญญภา  แสนหอม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : kunyapa_sa@cpd.go.th 

 64 uraiwan นางอุไรวรรณ บรรณสาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
โทรศัพท์ : 083-1145397
อีเมล์ : auraiwan_brn@cpd.go.th 

 64 supannika นางสาวสุพรรณิการ์ คำชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 089-8633500
อีเมล์ : supannika_ka@cpd.go.th 

 

รายชื่อกลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ

ที่ ชื่อกลุ่มอาชีพ สินค้าหลักของกลุ่มอาชีพ โทรศัพท์
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโจด ขนมจีน 08 9825 4244
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนหวาย กระเป๋า 08 9278 5765
3 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ หมอนขิด 08 1739 1434
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนหัน ผ้าฝ้ายทอมือ 08 3333 5677
5 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสหกรณ์บ้านเสมา ผ้าฝ้ายทอมือ 08 1297 5544
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกโก่ง ผ้าฝ้ายทอมือ, เสื้อเย็บมือ 08 1964 3772
7 กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรรวงทองกุดหว้า ผ้าฝ้ายทอมือ 081-5770642
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง ผ้าฝ้ายทอมือ 0 4385 1090
9 กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหล่าใหญ่ ผ้าฝ้ายทอมือ 08 5928 8146
10 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 1 ผ้าฝ้ายทอมือ 08 9916 4439
11 กลุ่มอาชีพบ้านกุดตูม กระเช้าเถาวัลย์ 088-3285044
12 กลุ่มอาชีพจักรสานไม้ไผ่บ.กุดบอดอุดมศิลป์ จักรสานไม้ไผ่ 08 0005 3562
13 กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ทอผ้าบ้านม่วงหวาน ผ้าฝ้ายทอมือ 08 7855 6887
14 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 7   08 8317 5399
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาบอนฟื้นฟูเศรษฐกิจ แปรรูปสมุนไพร 08 4954 2954
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา ผ้าไหมแพรวา 08 1975 7624
17 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์ ตะกร้าลายขิด 094-2903664
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนางเล็ดขนมทิพย์ ขนมนางเล็ด 08 3345 1327
19 กลุ่มอาชีพทอผ้าห่มพื้นเมืองบ้านโนนศิลาเลิง ทอผ้าห่มไหมพรม 852496178
20 กลุ่มอาชีพทอผ้าห่มไหมพรมบ้านวังยาง ทอผ้าห่มไหมพรม 08 6228 4310
21 กลุ่มอาชีพบ้านเสมา หมอน 087-9502334
22 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนทัน ทอผ้าห่มไหมพรม, ผ้าเกล็ดเต่า 08 1768 4132
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านม่วงนาพัฒนา ไข่เค็ม 08 7230 3552
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน   08 0197 2705
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษบ้านโหมน หมู่ 2   08 5738 8023
26 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่ากลาง ผ้าฝ้ายทอมือ 08 1061 1419
27 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ หมูทุบ, หมูเค็ม 08 6220 2441
28 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกล่าม ผ้าฝ้ายทอมือ 086-2239063
29 กลุ่มงานฝีมือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก เสื่อกก 097-9435293
30 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเสือ ตัดเย็บเสื้อผ้า 08 7234 0313
31 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านห้วยเตย แปรรูปสมุนไพร, ผ้าฝ้ายทอมือ 08 1256 4971
32 กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านเสียว ผลิตภัณฑ์ยางพารา, ชุดเสื้อผ้าเด็ก 08 1642 4375
33 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงบัง ทอผ้าห่มไหมพรม 08 1047 3260
34 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแวงบ่อแก้ว ขนมทองม้วน,ขนมดอกจอก 08 1392 3531
35 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านโพธิ์คำ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 08 6018 1455
36 กลุ่มอาชีพบ้านหนองป่าอ้อย หมู่ 1 แปรรูปยางพารา 043-861175
37 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแสง-หลุบเปลือย ผ้าฝ้ายทอมือ 08 1392 3531
38 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด หมู่5 ผ้าไหมมัดหมี่ 08 9278 9765
39 กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาบ้านท่าเรือภูสิงห์ แปรรูปปลา 08 9007 6122
40 กลุ่มอาชีพบ้านหนองไผ่ แปรรูปปลา 08 7948 4533
41 กลุ่มอาชีพบ้านโคกเจริญ แปรรูปปลา 08 1954 3767
42 กลุ่มแม่บ้านคำใหญ่ ถั่วคั่วทราย 08 7219 9404
43 กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองโนหมู่ 3 เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 08 5127 4744
44 กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองโนหมู่ 7 เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 08 62284310