: :  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ : :  

 64 kung ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 092-4899254, 085-0146266
อีเมล์ : chakrapong_c@cpd.go.th 

 64 patcharin นางพัชรินทร์  พรมสา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : patcharin@cpd.go.th 

 64 kanyapa นางสาวกัญญภา  แสนหอม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : kunyapa_sa@cpd.go.th 

 64 uraiwan นางอุไรวรรณ บรรณสาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
โทรศัพท์ : 083-1145397
อีเมล์ : auraiwan_brn@cpd.go.th 

 64 supannika นางสาวสุพรรณิการ์ คำชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
โทรศัพท์ : 089-8633500
อีเมล์ : supannika_ka@cpd.go.th