: :  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  : :  

 

 64 giranut นางจิรานุช เชื้อไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 083-3561212
อีเมล์ : giranut@cpd.go.th

 64 warada นางวรดา หลักคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : warada@cpd.go.th  

64 kanokwan นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 087-7043958
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63 Wijitra  นางสาววิจิตรา แสนอาจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 086-6413137
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 61ravi นายระวิ กรแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : ravi_kr@cpd.go.th 

 64 max นางสาวอนันทิกา คำชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 091-0616126
อีเมล์ : anuntika_ccm@cpd.go.th 

 64 arm นายเอกพันธ์ พวงคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
โทรศัพท์ : 095-6644322
อีเมล์ : ekkapan_pu@cpd.go.th