: :  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  : :  

 

 61giranut นางจิรานุช เชื้อไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.),
                  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง)

โทรศัพท์ : 083-3561212
อีเมล์ : giranut@cpd.go.th

 61warada นางวรดา หลักคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-869368
อีเมล์ : warada@cpd.go.th  

62 kanokwan นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 087-7043958
อีเมล์ : 

63 Wijitra  นางสาววิจิตรา แสนอาจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 086-6413137
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 61ravi นายระวิ กรแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
วุฒิการศึกษา : สส.บ. (ส่งเสริมสหกรณ์)
โทรศัพท์ : 043-811703
อีเมล์ : ravi_kr@cpd.go.th 

 61anuntika นางสาวอนันทิกา คำชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-บัญชี)
โทรศัพท์ : 091-0616126
อีเมล์ : anuntika_ccm@cpd.go.th 

 61ekkapan นายเอกพันธ์ พวงคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 095-6644322
อีเมล์ : cpd_kalasin@cpd.go.th