: :  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ : :  

 

 61apirak นายอภิรักษ์  พานนูน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
โทรศัพท์ : 098-4486566
อีเมล์ : apirak@cpd.go.th

 61watcharee นางวัชรี ไปพบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : watcharee_ap@cpd.go.th 

 61wanwilai นางสาววรรณวิไล ไชยมัฌชิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : wanwilai_ch@cpd.go.th 

 61thossaporn นางทศพร โพธิ์แท่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเกษตร)
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : thossaporn_ptt@cpd.go.th 

 61kanyawat นางสาวกัลยวรรธน์ ภูพิมสันต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                 (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)

โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 17
อีเมล์ : kanyawat_po@cpd.go.th