: :  กลุ่มตรวจการสหกรณ์  : :  

 

 61kaikaew นางสาวไก่แก้ว จัตุรัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
โทรศัพท์ : 093-0060626
อีเมล์ : kaikaew_ju@cpd.go.th 
 63 chananya นางชนัญญา กุลศักดิ์วิมล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 091-0215321
อีเมล์ : chananya_kum@cpd.go.th
 nuttha นางสาวณัฏฐา กองคำ
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 085-4592770
อีเมล์ : nattha226@gmail.com
 61sontikarn นางสาวสนธิกาญจน์ นาถ้ำนาค
ตำแหน่ง : นิติกร 
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : sontikarn_na@cpd.go.th 
 62wilaiwan นางสาววิลัยวรรณ ปรีการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : cpd_kalasin@cpd.go.th