: :  กลุ่มตรวจการสหกรณ์  : :  

 

61giranut นางจิรานุช เชื้อไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.),
                  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง)

โทรศัพท์ : 083-3561212
อีเมล์ : giranut@cpd.go.th

 61kaikaew นางสาวไก่แก้ว จัตุรัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : kaikaew_ju@cpd.go.th 

 62 Patanapong พ.อ.อ.พัฒนพงศ์ จันทวฤทธิ์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : phathanapong_jun@cpd.go.th

 61sontikarn นางสาวสนธิกาญจน์ นาถ้ำนาค
ตำแหน่ง : นิติกร 
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : sontikarn_na@cpd.go.th 

 62wilaiwan นางสาววิลัยวรรณ ปรีการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 043-811703 ต่อ 23
อีเมล์ : cpd_kalasin@cpd.go.th