: :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 : :  

 

 64 phanompon นายพนมพร กางสำโรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
โทรศัพท์ : 093-6463426, 083-9562656
อีเมล์ : panomporn@cpd.go.th 
64 kok สิบเอกผดุงเดช บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์ : 086-2265565
อีเมล์ : padungdet_bo@cpd.go.th   
 61thanadul นายธนาดุล บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 091-8671168
อีเมล์ : thanadul_bu@cpd.go.th 
 64 aui นางสาวชไมพร มาตย์คำมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 097-4956491
อีเมล์ : 
   
64 karn นางสาวสุภาพร สอนการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 097-3014179
อีเมล์ : supaporn_snk@cpd.go.th 
   

รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

ที่ สถาบันที่รับผิดชอบ อำเภอ
1 กลุ่มเกษตรกรการทำสวนยางพาราตำบลนาจำปา ดอนจาน
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลดอนจาน ดอนจาน
3 กลุ่มเกษตรกรทำนานาจำปา ดอนจาน
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะอาดไชยศรี ดอนจาน
5 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ คสก. ดอนจาน ดอนจาน
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาสงเปลือย นามน
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว นามน
8 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นามน นามน
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาลำพาน  เมืองกาฬสินธุ์
12 กลุ่มเกษตรกรทำนาเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
13 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
14 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
15 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
16 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราห้วยโพธิ์-หลักเมือง เมืองกาฬสินธุ์
17 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหลุบ เมืองกาฬสินธุ์
18 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
19 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนแหลมทอง สหัสขันธ์
20 กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนนเกลี้ยง สหัสขันธ์
21 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
     
ที่ สถาบันที่รับผิดชอบ อำเภอ
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงเครือ  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
2 สหกรณ์การเกษตร สกย.ถาวรภูดิน  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
3 สหกรณ์การเกษตรกองทุนสวนยางกาฬสินธุ์  จำกัด สหัสขันธ์
4 สหกรณ์การเกษตรคำปลาฝา  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
5 สหกรณ์การเกษตรดงพยุง  จำกัด ดอนจาน
6 สหกรณ์การเกษตรตำบลดอนจาน  จำกัด ดอนจาน
7 สหกรณ์การเกษตรนามน  จำกัด นามน
8 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์ จำกัด สหัสขันธ์
9 สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย  จำกัด ดอนจาน
10 สหกรณ์การเกษตรปลาเค้าน้อย-หาดทอง   จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
11 สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
12 สหกรณ์การเกษตรสายป่าแดง  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
13 สหกรณ์เดินรถกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
14 สหกรณ์บริการเคหะสถานบ้านร่วมใจ  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
15 สหกรณ์บริการเคหะสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
16 สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
17 สหกรณ์บริการเพื่อการเกษตรเทศบาลห้วยโพธิ์ จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำคา  จำกัด สหัสขันธ์
19 สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
22 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
23 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
24 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
25 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์  จำกัด เมืองกาฬสินธุ์