: :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 : :  

 


 61panompon นายพนมพร กางสำโรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
โทรศัพท์ : 093-6463426, 083-9562656
อีเมล์ : panomporn@cpd.go.th 

 61patcharin นางพัชรินทร์ พรมสา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
                 ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

โทรศัพท์ : 093-5626926
อีเมล์ : patcharin@cpd.go.th 

61padungdet สิบเอกผดุงเดช บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ : 086-2265565
อีเมล์ : padungdet_bo@cpd.go.th   

 61ruangrith นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
โทรศัพท์ : 083-9562656
อีเมล์ : ruangrit_th@cpd.go.th 

 62 shamipon นางสาวชไมพร มาตย์คำมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
โทรศัพท์ : 097-4956491
อีเมล์ : 

 61supaporn นางสาวสุภาพร สอนการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
โทรศัพท์ : 097-3014179
อีเมล์ : supaporn_snk@cpd.go.th