: :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 : :  

 

 64 phanompon นายพนมพร กางสำโรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
โทรศัพท์ : 093-6463426, 083-9562656
อีเมล์ : panomporn@cpd.go.th 
64 kok สิบเอกผดุงเดช บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ : 086-2265565
อีเมล์ : padungdet_bo@cpd.go.th   
 61thanadul นายธนาดุล บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 091-8671168
อีเมล์ : thanadul_bu@cpd.go.th 
 64 aui นางสาวชไมพร มาตย์คำมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
โทรศัพท์ : 097-4956491
อีเมล์ : 
 61piteb นายพิเทพ อ่างแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 095-1699618
อีเมล์ : piteab@cpd.go.th 
64 karn นางสาวสุภาพร สอนการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
โทรศัพท์ : 097-3014179
อีเมล์ : supaporn_snk@cpd.go.th