แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน(Function)


แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม 
รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
1. หลักเกณฑ์
2. จังหวัดกาฬสินธุ์


แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงานรอง ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง 
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
- กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (หลักเกณฑ์

- กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
- กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์(Agenda)

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอนเงินงวด2
- กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
- กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร  

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์)
เป้าหมายชำระบัญชี-2560
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
(กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม