แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน(Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ new4
แผนงาน แผนงานพื้นฐษนด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน  
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)new4
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์+software)new4

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จากกองแผนงาน new4