แผนกรมส่งเสริมสหกรณ์

cpdlogo

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานพื้นฐานด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์   (Plan / Action Plannew4

 

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  (Plan / Action Plannew4

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

bullet02งานอำนวยการและงานส่งเสริม new4

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

              กิจกรรม :       

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด  (Plan / Action Plannew4
2. ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

3. ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ

กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป  (Plan / Action Plan) new4

โครงการ :  พัฒนาศักยภาพการำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร (Plan / Action Plan) new4 

 

 แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ

โครงการ : (1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (Plan / Action Plannew4

โครงการ : (2) ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ (Plan / Action Plannew4  

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร


โครงการ
 : (1) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และเกษตรกร 

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (Plan / Action Plannew4

โครงการ
 : (2) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (Plan / Action Plannew4

โครงการ : (4) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Plan / Action Plan) new4

โครงการ : (5) พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรในสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Plan / Action Plannew4

โครงการ : (6) ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (Plan / Action Plannew4

โครงการ : (7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (Plan / Action Plannew4

โครงการ : (8) พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (Plannew4

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : 1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร 
                 2. แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Action Plannew4

โครงการ : (9) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (Plan / Action Plannew4