แผนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2563

cpdlogo

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ  
   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
       ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์   (Plan / Action Plannew4

๒.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
   ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Plannew4 
       Action Plan  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
       Action Plan  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
       Action Plan  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
       Action Plan  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
       กิจกรรม การสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง (Plan / Action Plannew4 
       โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Plan / Action Plannew4 

๓.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(Plan /Action Plan กจส. , กสส.1-4 ) new4
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
       กิจกรรม ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) 
       กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       กิจกรรม ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
       กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

   โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       กิจกรรม ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Plan / Action Plan) new4

๔.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (Plan/Action Planกจส. , กสส.1-4new4