แผนงาน ปี 2564

cpdlogo

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 ๑. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

   ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
   กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ new4
   แผนปฏิบัติการ (Action Plan) new4
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
   ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 1) new4
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 2) new4 

   แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
      ฝ่ายบริหารทั่วไป (อำนวยการ) new4
      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ new4
      กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
        - สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ new4 
        - กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ new4

        - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) new4 
      นักการเงิน (ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ) new4

      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
      กลุ่มตรวจการสหกรณ์
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

 ๓.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Plan /Action Plan) new4
       กิจกรรม ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) 
       กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       กิจกรรม ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
       กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

๔.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า
       กิจกรรม สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย (Plan/Action Plannew4 
๕.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       
กิจกรรม ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Plan / Action Plan
๖.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
       กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (Plan/Action Plannew4 
   โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
       กิจกรรม นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (Plan/Action Plannew4