• โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

structure62

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์