ผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปี 2560

 
ที่ ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง สหกรณ์ที่รับผิดชอบ
1 นางจิรานุช  เชื้อไพบูลย์ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 นางสาวไก่แก้ว  จัตุรัส ทุกสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 นายภูมินทร์ นารถสกุล สหกรณ์การเกษตรชลประทานลำปาวเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์เคหะสถานบ้านร่วมใจ จำกัด
    สหกรณ์เดินรถกาฬสินธุ์ จำกัด
4 นายพนมพร กางสำโรง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์ จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรคำปลาฝา จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์กองทุนสวนยางกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำคา จำกัด
5 นางสาวยุวดี โชคโสด สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตรดงพยุง จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จำกัด
6 นายรณฉัตร  เครือวรรณ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สหกรณ์การเกษตรปลาเค้าน้อย-หาดทอง จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรตำบลลำพาน จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์การเกษตร สกย.ถาวรภูดิน จำกัด
    สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงเครือ จำกัด
    สหกรณ์บริการเคหะสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์ จำกัด
7 นายระวิ  กรแก้ว สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคดอนจาน จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สหกรณ์การเกษตรสายป่าแดง จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์บริการสถานีพลังงานชุมชนตำบลไผ่ จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์บริการเพื่อการเกษตรเทศบาลห้วยโพธิ์ จำกัด
8 นายศิริพร พยัคฆ์ทอง สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์การเกษตรเพือเกษตรกรไทยยางตลาด จำกัด
    สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโนนสูง จำกัด
9 นางสุกัญญา แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกสะอาด จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนชัย จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกล่าม จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนภักดี จำกัด
    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสี-สีถาน จำกัด
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บัวบาน จำกัด
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านยางน้อย จำกัด
10 สิบเอกผดุงเดช  บุญสวัสดิ์ สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์ปศุสัตว์ฆ้องชัย จำกัด
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านท่าเรือกาฬสินธุ์ จำกัด
11 นางธัศยธรณ์  พรมประเทศ สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์ จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรปลอดภัยวิถีอีสานยางตลาด จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งศรีเมืองทอง จำกัด
    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวาง จำกัด
12 นายเชิดชาย  ไชยสุนันท์ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตร สกอ.โนนนาจาน จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชมรม ผดด.กุฉินารายณ์ จำกัด
    สหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง จำกัด
    สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด
    สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรหนองแสง จำกัด
    สหกรณ์ สกย.บ้านนาขาม-สามขา จำกัด
13 นายเฉลียง  อันทรบุตร สหกรณ์การเกษตรสมเด็จ จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรบ่อแก้ว จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์การเกษตรกุดหว้า จำกัด
    สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์ สกย.จุมจังเพื่อการเกษตร จำกัด
14 นายเรืองฤทธิ์  ถิตย์พงษ์ สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝา สะทด จำกัด
    สหกรณ์ปศุสัตว์นาคู จำกัด
    สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
15 นายสาคร  เมืองมนตรี สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท  จำกัด
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สหกรณ์การเกษตรคำม่วง  จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรสามชัย  จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการปศุสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินคำม่วง-สามชัย จำกัด
    สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
    สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าคันโท  จำกัด
    สหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก หนองกุงศรี จำกัด
    สหกรณ์ต้นกล้าพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
16 นายจารุบุตร นามวิจิตร สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท  จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง  จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรสามชัย  จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการปศุสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินคำม่วง-สามชัย จำกัด
17 นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท  จำกัด
  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง  จำกัด
  โทร 043-811703, 812223 สหกรณ์การเกษตรสามชัย  จำกัด
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการปศุสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินคำม่วง-สามชัย จำกัด