ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2560

ที่ ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี
1 นางธัศยธรณ์  พรมประเทศ สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 นายเรืองเดช ดวงชาคำ กลุ่มเกษตรกรทำนาสำราญ
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 นายเชิดชาย  ไชยสุนันท์ กลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาค้าว
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกรทำนากุดค้าว
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 นายสานิต คำแสนกุล ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงเครือ
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5 นายระวิ  กรแก้ว สหกรณ์การเกษตรเกษตรกร กพอ.ท่าคันโท จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6 นายรณฉัตร  เครือวรรณ สหกรณ์การเกษตรยอดแกงรักไทย จำกัด
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7 นายสาคร  เมืองมนตรี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินห้วยยางดง จำกัด
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคหนองไม้ตาย จำกัด
  โทร 043-811703, 812223  
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.