ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
ชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อสหกรณ์
นางเทพินทร์ ไสยวรรณ สหกรณ์เคหะสถานบ้านร่วมใจ จำกัด
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ สหกรณ์เดินรถกาฬสินธุ์ จำกัด
(ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว) สหกรณ์บริการเคหสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด
  สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรชลประทานลำปาวเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรตำบลคำใหญ่ กพอ. จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรบ้านคำศรี จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรปลาเค้าน้อย-หาดทอง จำกัด
   
นางสาวเพ็ญลภัส ศรีสุมาตย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโนนสูง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรคำปลาฝา จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรสมเด็จ จำกัด
  สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงเครือ จำกัด
  สหกรณ์ สกย.ท่าคันโท จำกัด
  สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการปศุสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินคำม่วง-สามชัย จำกัด
  สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรหนองแสง จำกัด
  สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านท่าเรือกาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำคา จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เสาเล้า
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกุงศรี
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองสรวง
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัว
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
   
นางสาวเรณู อุปนันท์ สหกรณ์การเกษตรบ่อแก้ว จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตรสายป่าแดง จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำนานาบอน
  กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งคลอง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาดินจี่
  กลุ่มเกษตรกรทำนานาทัน
   
นางศิริวรรณ วิลามาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมรม ผดด.กุฉินารายณ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตร สกย.ถาวรภูดิน จำกัด จำกัด
  สหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก หนองกุงศรี จำกัด
  สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาสาร จำกัด
  สหกรณ์ สกย.บ้านนาขาม-สามขา จำกัด
  สหกรณ์ สกย.จุมจังเพื่อการเกษตร จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคตำบลดอนจาน จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำนาฆ้องชัยพัฒนา
  กลุ่มเกษตรกรทำนาลำชี
  กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่ากลาง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสะอาด
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนศิลาเลิง
   
นายทัดชา กว้างสวาสดิ์ สหกรณ์ปศุสัตว์นาคู จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตร สกอ.โนนนาจาน จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง
  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพทำไร่ คสก.ตำบลหมูม่น
  กลุ่มเกษตรกรทำนาแซงบาดาล
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาเสวย
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแวง
   
นางสาวจันทรา นรศาสตร์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสี-สีถาน จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวาง จำกัด
  สหกรณ์การผลิตบ้านหนองชุมแสง จำกัด
  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบ้านยางน้อย จำกัด
  สหกรณ์ปศุสัตว์ฆ้องชัย จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์บริการเพื่อการเกษตรเทศบาลห้วยโพธิ์ จำกัด
  สหกรณ์บริการเคหสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์ จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองช้าง
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่สำราญใต้
  กลุ่มเกษตรกรทำนาสำราญใต้
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คำสร้างเที่ยง
   
นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สหกรณ์บริการสถานีพลังงานชุมชนตำบลไผ่ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรสตรีบ้านนาคำน้อย จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรสามชัย จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรปลอดภัยวิถีอิสานยางตลาด จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรกุดหว้า จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝา สะทด จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่บึงนาเรียง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาคำใหญ่
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรายทอง
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คำเหมือดแก้ว
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่พิมูล
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวหิน
  กลุ่มเกษตรกรทำนาคำเหมือดแก้ว
  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ คสก.ตำบลโนนสะอาด
   
นายสุพจน์ พุทธิกานนท์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลโคกสะอาด จำกัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยยางตลาด จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคบ้านไทรทอง จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งศรีเมืองทอง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนน้ำเกลี้ยง
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนแหลมทอง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนน้ำเกลี้ยง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนแหลมทอง
   
นางสาวจินดา วิเชียรชัย สหกรณ์กองทุนสวนยางกาฬสินธุ์ จำกัด
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน สหกรณ์การเกษตรดงพยุง จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกล่าม จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนภักดี จำกัด
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนชัย จำกัด
  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บัวบาน จำกัด
  สหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรตำบลลำพาน จำกัด
  สหกรณ์ต้นกล้าพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
  กลุ่มเกษตรกรทำนากุดหว้า
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองห้าง
  กลุ่มเกษตรกรทำนานาโก
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองห้าง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าใหญ่
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาโก
  กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวขาว
   
นายสวัสดิ์ สืบเสระ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองอิเฒ่า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตอกแป้น
  กลุ่มเกษตรกรทำนานาดี
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวนาคำ
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสูง
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาพระนอน
  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ คสก.ตำบลหัวนาคำ
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ คสก.บัวบาน
   
นายนิวัฒน์ ภูมิกอง กลุ่มเกษตรกรทำนานาตาล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนากุดจิก
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไค้นุ่น
  กลุ่มเกษตรกรทำนาคำบง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองอีบุตร
   
น.ส.มัณฑนา วิทยากรณ์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ร่องคำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามัคคี
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่สามัคคี
   
นายนรดิษฐ์ กุศลปรีดี กลุ่มเกษตรกรทำนานาคู
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูแล่นช้าง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนนาจาน
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อแก้ว
   
นายกนก ธารชัย กลุ่มเกษตรกรทำนาดงลิง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาหลักเมือง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน
  กลุ่มเกษตรกรทำนาธัญญา
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสมบูรณ์
  กลุ่มเกษตรกรทำนากมลาไสย
   
นางปุญชรัสมิ์ ไชยสง กลุ่มเกษตรกรทำนาสะอาดไชยศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนานาจำปา
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดอนจาน
  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ คสก.ดอนจาน
   
นางสาวสุภาวดี แช่มชื่น กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองผือ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาสระพังทอง
  กลุ่มเกษตรกรทำนาสงเปลือย
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองผือ
   
นายเมฆา แดนวงศ์ กลุ่มเกษตรกรทำนาลำพาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงวิชัย
  กลุ่มเกษตรกรทำนาเหนือ
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูปอ
  กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนหลุบ
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ขมิ้น
  กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่
  กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงเครือ
  กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาจารย์
   
นางสาวบุญเรียม ขันธ์วงค์ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นามน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาสงเปลือย
  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว