ปี 2563

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

 รายการ  ดาวน์โหลด
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  file extension pdf
  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดกาฬสินธุ์  icon download
  หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
        (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  icon download
        (2) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  icon download
        (3) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  icon download
        (4) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  icon download
        (5) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  icon download
  ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท  
        (1) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  icon download
        (2) ข้อมูลกราฟ แสดงกลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  icon download
  สินค้าและบริการหลัก  icon download
  สถานภาพทางการเงิน icon download