ปี 2562

if Graph Magnifier 379472   สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

  (1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  (2) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  (3) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  (4) กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
 

ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร

  (1) ทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
 

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

  (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  (2) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  (3) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ 
  (4) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  (5) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ 
 

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

  (1) ภาพรวมปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
  (2) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
  (3) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน 
 

สินค้าและบริการหลัก

  (1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
 

สถานภาพทางการเงิน

  (1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร โดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร