ปี 2562

if Graph Magnifier 379472   สารสนเทศสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

 

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์

  (1) จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ 
  (2) จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  (3) กราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  (4) กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
 

ทำเนียบสหกรณ์

  (1) ทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
 

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

  (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
  (2) จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
  (3) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท
  (4) จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
  (5) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์ 
 

ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

  (1) ภาพรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
  (2) ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
  (3) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์
 

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

  (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์
  (2) กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์
 

สินค้าและบริการหลัก

  (1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์
  (2) กราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์
 

สถานภาพทางการเงิน

  (1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ โดยแยกประเภทสหกรณ์
  (2) กราฟแสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
 

อุปกรณ์การตลาด

  (1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด
  (2) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
  (3) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
  (4) กราฟแสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
 

ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

  (1) แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้
  (2) กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้