ปี 2563

 2.5 สารสนเทศสหกรณ์

 รายการ  ดาวน์โหลด
 2.5.1 จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์  file extension pdf
 2.5.2 ทำเนียบสหกรณ์  icon download
 2.5.3 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์  
        (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์   icon download
        (2) สหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  icon download
        (3) สหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  icon download
        (4) จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  icon download
        (5) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์   icon download
 2.5.4 ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท  icon download
 2.5.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิก  icon download
 2.5.6 สินค้าและบริการหลัก icon download
        (1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักโดยแยกประเภทสหกรณ์  icon download
        (2) กราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักโดยแยกประเภทสหกรณ์  icon download
 2.5.7 สถานภาพทางการเงิน icon download
 2.5.8 อุปกรณ์การตลาด  
        (1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด   icon download
        (2) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน  icon download
        (3) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  icon download

        (4) แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

 icon download
 2.5.9 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ icon download