supportcoop

คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์

pic 1  การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
pic 1  คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ตัวอย่างแบบพิมพ์
pic 1  คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
pic 1  คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และการควบคุมภายใน  2560
         ฉบับปรับปรุง 2560
pic 1  คู่มือแนวทางการวิเคราะห์การลงทุน 
pic 1  เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง
pic 1  Download เอกสารและแบบฟอร์ม

 

ที่มา : กองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์