Action Plan แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน (Function)
 
 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
    กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
        - กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
        - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
               - ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
               - กลุ่มตรวจการสหกรณ์
               - รวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4
        - กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
                - กลุ่มตรวจการสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์) Download
        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) Download
                - คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร   
        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
                - พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน    (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
                - โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) Download
แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        - กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร   
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
        - กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) Download
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) Link
 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
       - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
                - ยกระดับชั้น สหกรณ์ 
                - ยกระดับชั้น กลุ่มอาชีพ
                - ยกระดับชั้น การชำระบัญชี (ยกเลิก)
                - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
                - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล    
                - โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ     
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง
        - กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่   
แผนงานบูรณาการ
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) Link