Action Plan แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน(Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน  
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์+software)
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           # กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
           # กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
           # กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
           # กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
การขับเคลื่อน SMART AGRICULTURAL CURVE ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
การพัฒนาสหกรณ์ : โดยขับเคลื่อนภายใต้ 5 มาตรการ
           # AP-แนวทางที่ 1_2561 (แผนงานพื้นฐาน) 
           # AP-แนวทางที่ 1_2561(1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร) 
           # AP-แนวทางที่ 2_2561
           # AP-แนวทางที่ 2 (ศพก.) 

           # AP-แนวทางที่ 2_2561 (คทช.) 
           # AP-แนวทางที่ 2_2561 (แปลงใหญ่,ธนาคารสินค้าเกษตร,เมล็ดพันธุ์) 
           # AP แนวทางที่ 3_2561 
           # AP แนวทางที่ 4_2561 

แผนงานยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

แผนงาน : จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
โครงการ : ส่งเสริมและพัมนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

           # โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  new4

แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
           # โครงการประชุมคณะกรรมกการกลางกลุ่มเกษตรกร  new4

แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member) 
           # โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) new4

 

แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาความเข้มแข็งและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์new4