spokerman ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

bullet greenเอกสารบรรยายโครงการอบรมทางไกล​ (CONFERENCE)​ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง​ new4
     - กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า pdf2new4
     - การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ปปง. pdf2new4
     - การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTPF ไฟล์ PPT
     - รหัสสถาบันการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไฟล์ pdf2 หรือ ค้นหาในเวบไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ URL new4
     - รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 pdf2 หรือ QR Code new4
     - ตัวอย่างนโยบายสหกรณ์ pdf2new4
     - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แบบ ปปง.1-02 pdf2new4
     - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เหตุอันควรสงสัย แบบ ปปง.1-03 pdf2new4
     - แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตามมาตรา 6(2) ปกร.03 wordnew4
     - แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด

ตามมาตรา 6(3) ปกร.04 wordnew4

bullet greenแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ 
bullet greenการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 
bullet greenขอเชิญชวนพี่น้องในกระบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม  

bullet greenมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2560 new4
bullet greenนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต Link 

bullet greenแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (เผยแพร่เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560) 
bullet greenแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

        - แผนที่ 1 การพัฒนาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
        - แผนที่ 2 การพัฒนาด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
bullet greenวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด
bullet greenรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (annual report) ไฟล์ประกอบ (FormAnnualReport2560FormCoopandAgriGroup)
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย "การขับเคลื่อน Samart Agricultural Curve ปี 2561"
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย "แนวทางการบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562"
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561" 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์