spokerman ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 

bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 59 รายการ 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenการเสนอราคาโครงการงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2